Fantasticka

TOTO SME MY

KTO SME

PaedDr. Petra Arslan – Šinková

Som psychologička a pedagogička. Pracovala som niekoľko rokov ako školská psychologička v materskej škole, na základnej škole a gymnáziu. Učila som na základnej a strednej škole. V Bratislave vediem už od roku 2009 dve predškolské zariadenia pre deti vo veku 2 – 7 rokov –  Fantastické detské centrum a od roku 2014 Fantastickú predškolu pre deti s odloženou školskou dochádzkou.

Som zakladateľkou a riaditeľkou poradenského centra – Centrum Dr. Sindelar, ktoré sa už od roku 2009 zaoberá predovšetkým diagnostikou  a terapiou príčin porúch učenia, pozornosti a správania. V Centre je ťažiskom práce poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania ich detí.

Po celom Slovensku vzdelávam a organizujem semináre akreditované Ministerstvom školstva SR pre odborníkov z pomáhajúcich profesií a učiteľov. Vzdelávanie k metóde som absolvovala u samotnej autorky na Univerzite Sigmunda Freuda vo Viedni.

Som autorkou publikácií Ako rozvíjať schopnosti dieťaťa a Hry a aktivity na rozvoj schopností dieťaťa. Zároveň som autorkou stimulačného programu Hravé aktivity pre deti. Na rozvoj emocionálnej inteligencie som napísala tri publikácie Mami, oci, poďme sa porozprávať. Téme strachu a odvahe sa venujem v publikáciách Mami, oci, bojím sa a Mami, oci, objímte ma. Som spoluautorkou knihy Testujme a rozvíjajme svoje dieťa a manuálov k depistáži a stimulácii schopností detí vrámci národných projektov Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra SR.

Som šťastnou a hrdou mamou dvoch detí.

Fantastický tím tvoria kvalifikovaní učitelia, pre ktorých je ich práca poslanie a koníček. Súčasťou nášho tímu je aj psychológ a špeciálny pedagóg.

Naším hlavným cieľom je vytvoriť predovšetkým miesto plné radostných a spokojných detí, kde sa budú môcť rozvíjať tým smerom, ktorým to najviac potrebujú. Ide nám o spojenie kvality a spokojnosti, zároveň si spĺňame sen, pracovať na veciach, ktoré nás bavia a dávajú nám zmysel.

PREČO FANTASTICKÁ

AKO VZDELÁVAME

ZÁPIS

Zápis do 1. ročníka v šk. roku 2022/23

Základné informácie

Dátum a čas konania osobného zápisu v SZŠ Fantastická:    

 

  • 22. apríl a 26. apríl 2022    od  14.00  do  18.00 hod.

 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Zapisujú sa všetky deti narodené od 1.9.2015 do 31.08.2016 . Zapisujú sa aj deti, ktoré mali v školskom roku 2021/2022  odklad školskej dochádzky. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy .

Rodič dieťaťa alebo iný zákonný zástupca je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole .

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt („spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu.

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Termín prijímania

Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom je prihláška na vzdelávanie v základnej škole vyplnená zákonným zástupcom.

Možnosti zápisu

Vyplnenie elektronickej prihlášky do 15.apríla 2022.

Zapísať svoje dieťa v školskom roku 2022/2023  do 1. ročníka  na našej SZŠ Fantastická môžete prostredníctvom elektronickej prihlášky ,ktorú si viete vyplniť v pohodlí Vášho domova. Prihlášku vyplňte pred zápisom podľa rodného listu dieťaťa a občianskeho preukazu oboch rodičov. Vyplňte všetky polia úplne aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne a pod. ).

 

Osobný zápis dieťaťa dňa 22. a 26. apríla 2022.

 

Doklady potrebné k zápisu:

  • občiansky preukaz iný doklad o trvalom resp. prechodnom pobyte,
  • rodný list dieťaťa,
  • splnomocnenie – ak sa jeden zo zákonných zástupcov nemôže dostaviť.

V deň zápisu Vám po kontrole údajov predložíme  vytlačenú prihlášku na podpis. Ak rodič nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku z domu, vyplní ju priamo na zápise.

 

Ďalšie informácie :

V  prípade, že dieťa nie je zrelé, nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní, t.j. naďalej bude navštevovať materskú školu, uveďte túto skutočnosť do  poznámky v prihláške.

Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca dieťaťa priloží (stačí priniesť) aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva  a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia.

V prípade absolvovaného psychologického alebo špeciálno-pedagogického vyšetrenia priniesť písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva  prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia.

V  prípade zverenia dieťaťa do opatery súdnym rozhodnutím, prineste ho na zápis, prefotíme si ho.

Rozhodnutie o prijatí do základnej školy

O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. júna 2022. Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi základnej školy. priloha_c._3.docx

Podpisy zákonných zástupcov a doručovanie rozhodnutia

Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak
  • spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená. Túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu,
  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa. Túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať,
  • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa. Túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením. priloha_c.2.docx

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie. priloha_c._3.docx

Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi základnej školy. priloha_c._3.docx

KNIHY

Inšpiratívne knihy pre rodičov

Knihy pre deti na rozvoj schopností a emocionálnej inteligencie, ktorých autorkou je zriaďovateľka PaedDr. Petra Arslan Šinková

MÉDIÁ

Nemusíte kupovať hračky, všetky pomôcky na zmysluplne strávený čas s deťmi nájdete doma. Pomôžu vám v tom očakávané publikácie detskej psychologičky a našej riaditeľky  Petry Arslan Šinkovej, ktoré už nájdete na pultoch kníhkupectiev. Pre praktickosť a množstvo invencie majú veľkú šancu stať sa inšpiráciou a pomocou pre mnohých rodičov.

Nástup do škôlky nie je to ľahká situácia ani pre dieťa, ani pre rodiča… Každé dieťa čakajú po nástupe do materskej školy iné výzvy. Ako na ne vhodne reagovať? Radí detská psychologička a majiteľka Fantastického detského centra a Fantastickej škôlky, Petra Arslan Šinková.

Návrat do škôl…všímajme si interakciu medzi deťmi…varovné signály doma…
Deti sa obávajú už v lete, že sa ich nástupom do školy vráti nevyriešené šikanovanie…Veľakrát sa šikana deje ďalej aj cez sociálne siete, cez mobil…niekedy 24 hodín denne a nedá sa pred ňou ukryť…Ani letné tábory nie sú výnimkou…Berme naše deti vážne…Buďme ich oporou…Toto bez nás nezvládnu samé
Viac v reportáži v TV novinách Markíza 7.8. 2021 cca od 42.20

Chcete vášmu dieťaťu uľahčiť nástup do jasličiek? Prečítajte si odporúčania Petry Arslan Šinkovej, skúsenej detskej psychologičky a riaditeľky Fantastického detského centra.

Knihy patria k detstvu, deti rozprávky milujú. No nájsť obohacujúce či výnimočné knihy nie je jednoduché. Prečítajte si, aké knihy odporúča detská psychologička Petra Arslan Šinková.

Mamy by sa nemali cítiť vinné, ak musia ísť do práce. „Verím, že robia všetko najlepšie ako vedia v rámci svojich možností. Horšie by bolo, keby zostávali doma a boli na dieťa nervózne. Výčitky nič neriešia. Dôležité je, aby čas, ktorý po práci trávia s dieťaťom, trávili naozaj plnohodnotne a láskyplne sa mu venovali,“ odporúča Petra Arslan Šinková.

Sú malé a neposedné? Chcú byť všade a všetko chcú vedieť? Malé aktívne deti všetko zaujíma, nič nemôže uniknúť ich pozornosti a majú energie na rozdávanie. Kde je však hranica medzi akčnosťou a ADHD? V relácii SUPERMAMA odpovedá psychologička a riaditeľka Fantastického detského centra Petra Arslan Šinková.

Môže cestovanie ublížiť detskej psychike? Na otázky maminy cestovateľky s túlavými topánkami a večne nevybaleným kufrom odpovedá detská psychologička Petra Arslan Šinková.

Vo Fantastickej skole majú deti prevratný program Dr. Sindelar, vďaka Petre Arslan Šinkovej, ktorá ho priniesla na Slovensko. Absolvovala výcvik a supervízie priamo u Dr. Sindelar, ktorá je autorkou tejto metódy. Metóda Dr. Sindelar je jedinou ucelenou metódou na Slovensku, ktorá rieši zachytenie a nápravu oslabenia základných funkcií u detí a mládeže, ktoré sa často prejavujú ako poruchy učenia, koncentrácie a správania.

Deti sa snažíme vychovávať najlepšie ako vieme. Ale pri všetkej dobrej vôli sa každému zíde pomocná ruka a dobrá rada. Ako docieliť, aby dieťa v noci spalo? Prečo ho neviem odnaučiť od plienok? A čo by už dieťa malo vo svojom veku ovládať? Na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete odpovede v novej praktickej príručke Testujme a rozvíjajme svoje dieťa. Jednou z autoriek je detská psychologička a riaditeľka našej Fantastickej predŠKOLY.

Cieľom výchovy by mali byť predovšetkým spokojné a vyrovnané deti, ktoré budú mať zdravé sebavedomie a budú niesť zodpovednosť za svoje správanie od útleho veku. Dôležité je deťom zabezpečiť popri láske, bezpečí a dôvere to najdôležitejšie, čo povedal už aj sám Goethe: „Dajme deťom korene a krídla.“ Hovorí Petra Arslan Šinková, riaditeľka Fantastickej predŠKOLY.

KONTAKT

Súkromná základná škola
             FANTASTICKÁ

OZ Fantastická
Žitavská 1
821 07 Bratislava